2016/1/20

POJ ê káiliông -- jībó "Z" ê yínzìn

Ziamdùi IPA /ts/ ê hoatyim, thôanthóng ê POJ sī súyiōng jībó "Ch"

Dānsī, "Ch" ê súyiōng dùi kiámzió susiá dn̂gdōo lâi kóng, zin bôhāu koh kegiäh.

Sóoyí, zia ū zït ê thêgī:

Yínzìn sin jībó "Z" lâi cúdāi gôanlâi ê "Ch", zòûi zoanbûn piáudät IPA /ts/ hoatyim ê jībó súyiōng.

Lán lâi siá qoàñmāi leh:

Záulōo (cháu-lō͘)
Zìnpōo (chìn-pō͘)
Zionglâi (chiong-lâi)

Ùi ziaê siáhoat ēsái qoàñcut, yínzìn sin jībó "Z" lâi cúdāi "Ch", ôanzôan bōe qì dúdiöh būndê. Yincú, zit hāng káiliông ê qóhêngsèng zin koân.

2016/1/19

POJ ê káiliông -- jībó "Y" ê yínzìn

IPA /i/ ê hoatyim dī thoânthóng ê Pëhōejī sī súyiōng "I" zitê jībó.

Dānsī lán nā beh cúsiau hyphen ê súyiōng, diō ē dúdiöh jībó yimziat kuisiöê būndê.

Cinciūñ Súiōng dàudé sī ài thäk zò Sú-iōng yiähsī Súi-ōng?

Sóoyí, zia ū kúinā ê thêgī:

Nāsī /i/ ê yim cut-hiān dī zït ê yimziat ê siōng-thâuzêng, 
diō kiàngī yiōng siang-jībó "Yi" lâi phengsiá.

(若是 /i/ 个音出現佇一個音節个上頭前,就建議用雙字母 "Yi" 來拼寫。)

Nāsī /i/ ê yim cut-hiān dī zït ê yimziat ê diongng, 
diō goânzāi yiōng jībó "I" lâi phengsiá.

(若是 /i/ 个音出現佇一個音節个中央,就原在用字母 "I" 來拼寫。)

Lán lâi siá qoàñmāi leh:

Súyiōng (sú-iōng)、Diongyiong (tiong-iong)、Yióngkám (ióng-kám)

Cúsiau (chhú-siau)、Ēhiáu (ē-hiáu)、Liāulí (liāu-lí)

Lán zitmá diō ēsái lâi káikoat thâuzêng hitê būndê ah.

Nā beh thäk  Sú-iōng, lán diō siá  Súyiōng.

Nā beh thäk  Súi-ōnglán diō siá  Súiōng.

Ùi ziaê siáhoat ēsái qoàñcut, jībó "Y" ê yínzìn dùi káikoat jībó "I" dī yimziat kuisiök siōng ê būndê, ū zin dōa ê hāukó. Yincú, zit hāng káiliông ê qóhêngsèng engkai zin kôan. Hoangêng lí hoatpiáu líkakī ê siūñhoat.

(對遮个寫法會使看出,字母 "Y" 个引進對解決字母 "I" 佇音節歸屬上个問題,有真大个效果。因此,即項改良个可行性應該真懸。歡迎汝發表汝家己个想法。)

POJ ê káiliông -- jībó "Ñ" ê yínzìn

IPA /ã/, /ẽ/, /ĩ/, /ɔ̃/ kap /ũ/ ê hoatyim dī thoânthóng ê Pëhōejī sī súyiōng "ⁿ" zitê jībó.

Dānsī lán nā beh cúsiau hyphen ê súyiōng, diō ē dúdiöh susiá bíkoan ê būndê.

Sóoyí, zia ū zït ê thêgī:

Yiōng jībó "ñ" lâi dāi goânpún ê "ⁿ".

(用字母 "ñ" 來取代原本 "ⁿ"。)

Lán lâi siá qoàñmāi leh:

Siáñlâng (siáⁿ-lâng)、Señjït (seⁿ-ji̍t)、Dangthiñ (tang-thi)

ñkî (ⁿ-)、Kíndiuñ (kín-tiu)

Ùi ziaê siáhoat ēsái qoàñcut, jībó "ñ" ê yínzìn dùi káikoat susiá bíkoan ê būndê ū zin dōa ê hāukó. Yincú, zit hāng káiliông ê qóhêngsèng engkai zin koân.

(對遮个寫法會使看出,字母 "ñ" 引進對解決書寫美觀問題有真大效果。因此,這項改良可行性應該真懸。)

POJ ê káiliông -- jībó "D" ê yínzìn

IPA /t/ ê hoatyim dī thoânthóng ê Pëhōejī lóng sī súyiōng "T" zitê jībó.

Dānsī lán nā beh cúsiau hyphen ê súyiōng, diō ē dúdiöh yimziat piānsek ê būndê.

Sóoyí, zia ū kúinā ê thêgī:

Jībó "T" kanna yiōng dī yimziat ê siōng-āupiah, diō sī jïpsiañ ê súyiōng.

(字母 T 干焦用佇音節上後壁,就是入聲使用。)

Jībó "D" kanna yiōng dī yimziat ê siōng-thâuzêng, diō sī zúyim ê súyiōng.

(字母 D 干焦用佇音節上頭前,就是子音使用。)

Lán lâi siá qoàñmāi leh:

Hoatdät (hoat-ta̍t; 發達): cengcó piānsek zêngāu yimziat (清楚辨識前後音節).

Ùi ziaê siáhoat ēsái qoàñcut, goânlâi jībó "T" qólêng zōsêng ê yimziat piānsek būndê, yíkeng oânzoân káikoat ah. Yincú, zit hāng káiliông ê qóhêngsèng zin koân.

(對遮个寫法會使看出,原來字母 T 可能造成音節辨識問題,已經完全解決矣。因此,即項改良可行性真懸。)

Káiliông ê bökpiau

Pe̍h-ōe-jī ê hiānzōng zin suyiàu zē-zē súyiōngziá kiōngdông lâi káiliông.

Zitê blogger ê siatlï
p zongzí kap bökpiau diō sī beh thêkiong zït ê sóozāi hōo däkke dàudīn thólūn.

Hibāng Pëhōejī ēsái ū z
ït ê zin bíhó ê zionglâi.

Zin kámsiā TÂIGÍ SI̍TGIĀMSEK sianzìn thêkiong ê siūñhoat kap lêngkám.